Ketetapan Hal Ehwal Murid (HEM)

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

BIDANG TUGAS

Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan 1 (Pent.)
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kaunseling, keselamatan dan kebajikan pelajar, buku teks, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama.
Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara-perkara di atas.
Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN HEM

Pembangunan Diri Pelajar.

Disiplin

Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai –nilai murni
Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan
Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku.
Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.
Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.

Program Perlindungan Pelajar.

Meracang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain diperingkat sekolah.
Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.

Kesihatan

Menguruskan kemudahan rawatan pelajar.
Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan
Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah.
Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.

Skim Pinjaman Buku Teks

Menyelaraskan pengeluaran, data pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks.
Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.
Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT.

Biasiswa dan Bantuan.

Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.
Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan
Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar.

Pengurusan

Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar.
Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.
Menguruskan pertukaran pelajar.
Menyemak buku kedatangan harian pelajar.
Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah.
Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah
Membantu merancang takwim sekolah.

Ko-Kurikulum

Sukan dan Permainan

Membantu merancang , melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua perigkat.
Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

Kelab/Persatuan

Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

Unit Beruniform

Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah.

Pembanguna Organisasi

Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.
Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.

Pembangunan Kendiri

Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
Menghadiri seminar, kursus dan bengkel
Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.

4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.